Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Program ze środków budżetu państwa
>> STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 01-12-2021 | 20:19
data ostatniej modyfikacji: 28-03-2024 | 21:04

Wyniki postępowania


OGŁOSZENIE

Konkurs wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Mielec w 2022 roku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, zgodnie z udzielonym upoważnieniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1876 z późn. zmian.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zmian.) ogłasza otwarty konkurs ofert.

Konkurs adresowany jest do podmiotów uprawnionych w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1876 z późn. zmian.), tj. do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zmian.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

I. Przedmiot zamówienia.

Zadanie 1. 

„Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób z terenu Gminy Mielec, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione”, w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dla około 10 osób, około 6600 godzin. 

Zadanie 2. 

"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Mielec” w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dla około 5 osób, około 1700 godzin.

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem własnym gminy.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminy.

Zakres działania zadania Nr 1:

Usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres działania zadania Nr 2:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust. 1 , 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej udzielane są osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi i powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi, o których mowa, powinny być świadczone przez osoby ze specjalistycznym przegotowaniem zawodowym zgodnie z zapisem w art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Dodatkowe wymagania do zadania Nr 2:

 1. Zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze. zm.);

 2. Wykonywanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w dni powszednie, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną;

 3. Wskazane usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone w różnym wymiarze godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, przy czym pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą;

 4. Kwalifikacje osób świadczących usługi powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami bądź zaświadczeniami.

II. Wysokość dotacji:

Na realizację zadania Nr 1 – na podstawie ustalonego budżetu na rok 2022 – w okresie I-XII 2022 r. – to kwota ok. 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

Na realizację zadania Nr 2 – na podstawie ustalonego budżetu na rok 2022 – w okresie I-XII 2022 r. – to kwota ok. 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Zlecone specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane będą na warunkach określonych Zarządzeniem Nr 148/2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań pomocy społecznej zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zastrzega się zmianę wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

III. Warunki przyznania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) i spełni kryteria zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

 2. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Mielec, a wyłonionym w drodze konkursu uprawnionym podmiotem.

 3. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 • termin realizacji zadań obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;

 • zadania będą realizowane w miejscu zamieszkania podopiecznych – z uwagi na rozległy teren Gminy Mielec oraz konieczność dojazdu do podopiecznych podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zobowiązany jest do zapewnienia własnego środka transportu;

 • szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa;

 • podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami ustawy o pomocy społecznej.

V. Termin składania ofert

 1. Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w terminie do dnia 23 grudnia 2021 r.

 2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na realizacje pojedynczego zadania.

 4. Oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na realizację usług opiekuńczych” z wyszczególnieniem rodzaju (numeru) zadania.

 5. Do oferty należy dołączyć:
  – aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);
  – sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni;
  – kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (za godzinę świadczonej usługi);
  – informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
  – opis możliwości podmiotu oraz plan realizacji zadania na terenie Gminy Mielec.

 6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
  – oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wykonawcy czy zgłaszanego przez niego projektu należy jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy”;
  – nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

 7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 8. Formularz oferty dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec na stronie internetowej BIP pod adresem https://gopsmielec.bip.gov.pl/ oraz stronie internetowej http://gops.mielec.pl/.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28 grudnia 2021 r. o godzinie 14.00.

 3. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się następujące kryteria:
  formalne - do udziału w konkursie ofert dopuszczone zostaną podmioty, o których mowa
  w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, które złożą oferty wraz z załącznikami w określonym terminie;
  merytoryczne – zespół opiniujący dokona oceny złożonej oferty uwzględniając:
  - cenę usługi za 1 godzinę (cena za godzinę powinna obejmować dojazdy do miejsca wykonywania usług);
  - doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania – podmiot przystępujący do konkursu powinien posiadać doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych;
  - posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania.

 4. Wyboru oferty dokonuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

 5. Od decyzji Kierownika, co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 6. Wyniki dokonanego wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu. 

 7. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu zastrzega sobie prawo do:
  - odwołania konkursu,
  - unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,
  - zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

VII. Informacja o realizacji Zadania Nr 1 oraz Nr 2 w latach 2020-2021

W latach 2020 - 2021 zadanie było zlecone organizacji pożytku publicznego - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Oddział w Mielcu.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Kwota przyznanej dotacji może być inna od określonej w ofercie.

 2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta oferty.

 3. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.


Pliki do pobrania w formacie PDF:
 1. Konkurs_ofert.pdf 
 2. Rozporzadzenie.pdf 
Pliki do pobrania w formacie DOC:
 1. oferta.doc 
 2. sprawozdanie.doc 
 3. umowa.doc 

Mielec, dnia 28.12.2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zmian.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Mielec w 2022 roku.

Konkurs został ogłoszony Zarządzeniem nr 07/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu z dnia 01.12.2021 roku.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację ww. usług, zadanie realizowane będzie przez:

 • w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne, Zarząd Miejski, 39-300 Mielec, ul. Solskiego 10.
  Wysokość przyznanych środków publicznych – 28,00 zł za jedną godzinę;

 • w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne, Zarząd Miejski, 39-300 Mielec, ul. Solskiego 10.
  Wysokość przyznanych środków publicznych – 40,00 zł za jedną godzinę.

Usługi będą świadczone osobom, którym zostaną przyznane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. Należność za wykonane usługi będzie wypłacana zgodnie z zawartą z umową.

Ogłoszenie o wyborze w pliku PDF
<<Ogloszenie_o_wyborze_2021_12.pdf>>

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO