Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Program ze środków budżetu państwa
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 06-03-2023 | 18:30
data ostatniej modyfikacji: 28-03-2024 | 21:07


Pracownik socjalny
wymiar etatu: pełen etat
rodzaj umowy: umowa o pracę
zatrudnienie: maj/czerwiec 2023
miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.). Powołując się na w/w przepis na stanowisko pracownika socjalnego może ubiegać się osoba spełniająca co najmniej jeden z podanych poniżej warunków:
  - posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  - ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej ;
  - do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  a) pedagogika,
  b) pedagogika specjalna,
  c) politologia,
  d) polityka społeczna,
  e) psychologia,
  f) socjologia,
  g) nauki o rodzinie.
  - ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

  Szczegółowy opis specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego dla osób które ukończyły studia wyższe na jednym z kierunków określonych w art. 116 ust. 1 pkt. 3 określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 27, poz. 158).
 4. Bardzo dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej.
 5. Niekaralność za przestępstwo umyślne oraz przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane doświadczenie zawodowe w zawodzie pracownik socjalny,
 2. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, instrukcji kancelaryjnej,
 3. Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 4. Zdolności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne,
 5. Odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań,
 6. Nieposzlakowana opinia,
 7. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność; wielozadaniowość; odporność na sytuacje stresowe,
 8. Umiejętność obsługi programów MS Office oraz urządzeń biurowych m.in. drukarki, ksero, faksu itp.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

CV i list motywacyjny należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec. Kierownik GOPS w Mielcu
 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO