Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Program ze środków budżetu państwa
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 21-08-2014 | 13:16
data ostatniej modyfikacji: 28-03-2024 | 21:11

Do dnia 15 września każdego roku rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł. Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876 j.t.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Mielec .

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,

 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Mielec

Zasady udzielania stypendium szkolnego:

 1. Stypendium może być udzielone na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), pełnoletniego ucznia a także dyrektora szkoły.

 2. Wnioski można składać do 15 września każdego roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, Głowackiego 5

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

 2. odcinek od renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

 3. w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej własnoręczne oświadczenie bezrobotnego,

 4. oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych wraz z dodatkami w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 5. decyzja, przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów lub alimentów płaconych na rzecz innych osób,

 6. w przypadku, gdy członek rodziny prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz:
  - zasady ogólne – zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy,
  - ryczałt – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej uzyskanym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,

 7. zaświadczenie studiujących członków rodziny o kontynuowaniu studiów oraz o wysokości otrzymanego stypendium socjalnego i/lub naukowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

 8. oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego podanej w ha przeliczeniowych i fizycznych, przyjmuje się że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Stypendium szkolne przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej refundacji udokumentowanych wydatków poniesionych na cele edukacyjne. Wydatki te są ujęte w poniższym katalogu.

Refundacji podlegają następujące wydatki:

 1. udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

 2. udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 3. udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. do instytucji kultury, wycieczki edukacyjne,

 4. związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, tj. poza Gminą Mielec, przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (zakwaterowanie w bursie, internacie lub stancji, posiłki w ramach żywienia zbiorowego, dojazd do szkoły/kolegium środkami komunikacji zbiorowej),

 5. zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników,

 6. zakup tornistra lub plecaka lub torby szkolnej (jedna sztuka na rok szkolny),

 7. zakup obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (co najwyżej po jednej parze obuwia sportowego zewnętrznego i po dwie pary obuwia halowego, w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),

 8. zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego (w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),

 9. zakup stroju na zajęcia na basenie: strój kąpielowy, klapki, czepek (w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),

 10. zakup artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.),

 11. zakup przyborów do nauki zawodu,

 12. zakup słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych,

 13. zakup tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych, itp.,

 14. zakup tuszy do drukarek, multimedialnych programów edukacyjnych,

 15. pokrycie kosztów abonamentu internetowego,

 16. zakup komputera, oprogramowania (system operacyjny, oprogramowanie biurowe - edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.) oraz urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, mikrofon, modem, router, kamera internetowa),

 17. opłaty czesnego, ubezpieczenia i komitetu rodzicielskiego

 18. zakup okularów korekcyjnych,

 19. zakup biurka,

 20. zakup krzesła do biurka,

 21. zakup jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole obowiązkowe,

 22. zakup stroju galowego

Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków są

 • faktury, rachunki uproszczone na rodzica/prawnego opiekuna pobierającego stypendium lub pełnoletniego ucznia/słuchacza

 • zaświadczenia ze szkoły o poniesionych wydatkach na cele edukacyjne

 • umowy kupna sprzedaży używanych podręczników szkolnych

wystawione z datą począwszy od 1 września z wyjątkiem poniesienia wydatków na cele określone w katalogu w poz. od 5 do 10 dokumenty mogą być wystawione z datą począwszy od 01 lipca.


AKTUALNOŚCI

Program „Dobry Start” w Gminie Mielec
więcej...
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przekazuje komunikat dotyczący przekazywania wniosków online o świadczenia wychowawcze wypłacane z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.  
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9042,swiadczenia-dla-rodzin-online.html
 
Kierownik GOPS w Mielcu przekazuje najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
więcej...

Komunikat Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 lipca br. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
GOPS w Mielcu zwraca się z prośbą o złożenie oświadczenia dotyczącego wysokości miesięcznego dochodu za miesiąc maj 2015 r. w terminie do dnia 16.06.2015 r.
więcej...
Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
więcej...

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu
więcej...

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje
więcej...
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
więcej...
Dodatek mieszkaniowy jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), pozwalając na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania
więcej...
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
więcej...
Przemoc domowa jest przestępstwem ! Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego)
więcej...

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO