Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> PLIKI DO POBRANIA

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 11-03-2012 | 09:11
data ostatniej modyfikacji: 07-11-2018 | 17:31

FORMY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:
 1. Zmiana dotycząca zasiłków rodzinnych „złotówka za złotówkę”
 2. Nowe świadczenie rodzicielskie
 3. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
 4. Świadczenia opiekuńcze
 5. Informacja o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zmiana dotycząca zasiłków rodzinnych „złotówka za złotówkę”

Od 1 stycznia 2016 r. rodziny, których dochód faktyczny przekroczy próg dochodowy uprawniający do świadczeń rodzinnych nie utracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" świadczenia tych rodzin zostaną pomniejszone proporcjonalnie do kwoty, o którą zostało przekroczone kryterium dochodowe, co oznacza, że jeśli dochód rodziny przekroczy kryterium o złotówkę, to rodzinie zostanie przyznany zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami, ale łączna wysokość przyznanych świadczeń będzie obniżona o 1 zł, jeśli o 25 zł, to będzie obniżona o 25 zł, etc. Minimalne wypłacane świadczenie będzie wynosić 20 zł. Nowe przepisy mają zachęcić rodziców do podejmowania zatrudnienia bez obawy, że utracą prawo do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, gdy ich sytuacja finansowa się poprawi.

Nowe świadczenie rodzicielskie

Od 1 stycznia 2016 r. osoby, które urodziły dziecko, a nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, będą mogły ubiegać się o tzw. świadczenie rodzicielskie w wysokości po 1000 zł miesięcznie. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia – niezależnie od dochodu rodziny – będą, między innymi: osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wsparcie będzie przysługiwało w pierwszym roku życia dziecka (52 tygodnie), a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie wydłużony: w przypadku urodzenia dwojga dzieci świadczenie będzie przysługiwało przez okres 65 tygodni, trojga dzieci – 67 tygodni, czworga dzieci – 69 tygodni, pięciorga i więcej dzieci – 71 tygodni.

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (i odpowiednio więcej w przypadku ciąży mnogiej).

Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński.


 

INFORMACJA GOPS w Mielcu

Od 1 listopada br. wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wyższy jest również zasiłek rodzinny i dodatki.

Od 1 listopada br. wzrosły o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium ogólne to kwota 674 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym to kwota 764 zł. Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrosło z 664 zł do 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.

Wzrost zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego od 1 listopada

2015 r. przedstawia się następująco:

Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrasta z 77 zł do 89 zł;
zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat wzrasta ze 106 zł do 118 zł;
zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-23 lata wzrasta ze 115 zł do 129 zł.

Wzrosły także niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:

 1. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka ze 170 zł do 185 zł, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka niepełnosprawnego - z kwoty 250 zł do 265 zł (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci),

 2. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  - do 5 roku życia wzrosło z 60 zł do 80 zł;
  - powyżej 5 roku życia – z 80 zł do 100 zł;

 3. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wzrosło z 90 zł do 105 zł;
  - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – wzrosło z 50 zł do kwoty 63 zł,
  4) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zostanie podwyższony z 80 zł do 90 zł.


Zmiany w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych:

 1. Ujednolicono przepisy dotyczące sposobu ustalania dochodu w oparciu o dochód uzyskany i dochód utracony;

 2. Zmieniono procedury stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

 3. Wprowadzono zmiany w zakresie definicji i dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych oraz wypłaconych pomimo śmierci osoby uprawnionej;

 4. Ujednolicono terminologię w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń);

 5. Wprowadzono procedury zwrotu nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku, gdy organ rentowy przyzna za ten sam okres dodatek pielęgnacyjny.

 Dziennik Ustaw z dnia 3 września 2015 r. poz. 1302


Zmiana kryteriów dochodowych dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz nowe wysokości świadczeń rodzinnych

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r., poz. 1238 wzrastają kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń rodzinnych z dniem 1 listopada 2015 r.

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. kryterium dochodowe wynosi 674 zł (przy niepełnosprawnym dziecku 764 zł),

Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. wynosi miesięcznie:

 1. 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

 2. 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

 3. 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 27 sierpnia 2015 r. poz.1238)

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka; 
 3. osobie uczącej się. 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł. 
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł. 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 

 1. 18 roku życia lub 
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 

 1. urodzenia dziecka, 
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
 3. samotnego wychowywania dziecka, 
 4. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, 
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 
 6. rozpoczęcia roku szkolnego, 
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów. 


Świadczenia opiekuńcze 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 1. niepełnosprawnemu dziecku; 
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
 3. osobie, która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na dochód rodziny. 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. 

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości:
  a) dochodu,
  b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  c) należnego podatku;

 2. zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 3. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:
  a) wysokości dochodu,
  b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
  c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

 4. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:
  a) kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy
  b) dokument stwierdzający wiek dziecka,
  c) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
  d) kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się
  e) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
  e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej,
  g) zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej,
  h) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,
  i) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 5. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

 6. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu,

 7. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.


INFORMACJA O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że dnia 30 kwietnia 2014 roku została ogłoszona ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 roku poz. 567), która wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 roku poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 roku.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

 1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992, z późn. zmian.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku;

 2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Zasiłek dla opiekuna za okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna lub innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego na osobę wymagającą opieki.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403,1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

 1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

 2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

AKTUALNOŚCI

Program „Dobry Start” w Gminie Mielec
więcej...
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przekazuje komunikat dotyczący przekazywania wniosków online o świadczenia wychowawcze wypłacane z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.  
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9042,swiadczenia-dla-rodzin-online.html
 
Kierownik GOPS w Mielcu przekazuje najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
więcej...

Komunikat Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 lipca br. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
GOPS w Mielcu zwraca się z prośbą o złożenie oświadczenia dotyczącego wysokości miesięcznego dochodu za miesiąc maj 2015 r. w terminie do dnia 16.06.2015 r.
więcej...
Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
więcej...

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu
więcej...

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje
więcej...
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
więcej...
Dodatek mieszkaniowy jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), pozwalając na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania
więcej...
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
więcej...
Przemoc domowa jest przestępstwem ! Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego)
więcej...

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO