Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> PLIKI DO POBRANIA

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 02-07-2014 | 11:23
data ostatniej modyfikacji: 07-11-2018 | 17:31

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej "programem" oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Uchwała i rozporządzenie wchodzą w życie w dniu 16 czerwca 2014 roku.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Do korzystania z programu są uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód.

Do korzystania z programu są uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

 2. małżonek rodzica;

 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą , oraz osobę o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zmian.).

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę , w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia;

 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;

 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny.

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą”, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

 2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia- do ukończenia 18. roku życia;

 3. dziecku powyżej 18. roku życia -odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia:

 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, wieku powyżej18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

 5. dziecku umieszczonemu w rodzinie pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

 6. osobie, o której w art.37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej − oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny wraz ze wymienionymi wcześniej dokumentami będą przyjmowane w:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELCU
ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec

od dnia 16 czerwca 2014 roku w ramach rządowego programu.

Wniosek do pobrania w pliku PDF: 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/czym-jest-karta-duzej-rodziny

Uprawnienia

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wykaz zniżek i ulg można znaleźć na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny


Samorząd Województwa Podkarpackiego promując model dużej rodziny i działania zmierzające do tworzenia dobrego klimatu sprzyjającego polepszeniu jakości życia rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych przystąpił do realizacji Programu pn. "Wojewódzka Karta Dużej Rodziny".

Program adresowany jest do wszystkich rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych i zameldowanych na terenie Województwa Podkarpackiego, składających się z rodziców/rodzica, posiadających troje i więcej dzieci.

Program "Wojewódzka Karta Dużej Rodziny" to system ulg i zniżek proponowanych posiadaczom Karty.

Uczestnictwo rodzin w programie jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje, regulamin, formularz wniosku, wykaz podmiotów oferujących ulgi dostępne są na stronie www.wkdr.pl oraz pod numerem telefonu 17 850 83 21.

Kontakt:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
tel. 17 8501 83 21
www.wkdr.pl


AKTUALNOŚCI

Program „Dobry Start” w Gminie Mielec
więcej...
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przekazuje komunikat dotyczący przekazywania wniosków online o świadczenia wychowawcze wypłacane z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.  
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9042,swiadczenia-dla-rodzin-online.html
 
Kierownik GOPS w Mielcu przekazuje najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
więcej...

Komunikat Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 lipca br. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
GOPS w Mielcu zwraca się z prośbą o złożenie oświadczenia dotyczącego wysokości miesięcznego dochodu za miesiąc maj 2015 r. w terminie do dnia 16.06.2015 r.
więcej...
Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
więcej...

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu
więcej...

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje
więcej...
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
więcej...
Dodatek mieszkaniowy jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), pozwalając na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania
więcej...
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
więcej...
Przemoc domowa jest przestępstwem ! Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego)
więcej...

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO