Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> PLIKI DO POBRANIA

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 17-02-2016 | 15:41
data ostatniej modyfikacji: 19-06-2018 | 14:36

KOMUNIKAT

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

Po 1 lipca br. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Spis treści:


Informacja dotycząca programu 500+

Kierownik GOPS w Mielcu przekazuje informacje dotyczące programu 500+:

 1. Realizatorem Programu w Gminie Mielec będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu z siedzibą przy ul. Głowackiego 5 (budynek Urzędu Gminy Mielec).

 2. Wnioski będą przyjmowane od 01 kwietnia 2016 r.

 3. Program obejmie dzieci do lat 18.

 4. Wniosek złożony na drugie i kolejne dziecko będzie skutkował przyznaniem świadczeń bez konieczności weryfikacji dochodu.

 5. Wniosek złożony na pierwsze dziecko będzie skutkował weryfikacją dochodu.

Świadczenie będzie przyznawane po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł na osobę
w rodzinie lub 1200 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane programem rządowym 500+ mogą śledzić wszystkie informacje na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl klikając
w baner 500+, Gminy Mielec oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie uprzejmie informuje, iż została uruchomiona infolinia pod nr 800 100 990, za pośrednictwem której pracownicy Urzędu będą udzielać osobom zainteresowanym, informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej tut. Urzędu została utworzona zakładka pn. “Rodzina 500+”, dostępna pod adresem: https://rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-500-plus/, w której zostały opublikowane materiały dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.


Program Rodzina 500+ w Gminie Mielec

Od dnia 1 kwietnia 2016r. rodzice i  opiekunowie prawni i faktyczni dziecka będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają 500 zł również na pierwsze lub jedyne dziecko. 

W Gminie Mielec zadanie to zostało powierzone do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zarówno rodziny w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie należy składać co roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w Ośrodku. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. 

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu.
We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie Ośrodek sam będzie pozyskiwał podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.

Od kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu.  Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Okres przyznania świadczenia

Pierwszy okres na jaki zostanie przyznane prawo do świadczenia rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku.  

Kolejne okresy przyznawania świadczenie wychowawczego obejmować będą okresy od   1 października do 30 września.

Wypłata świadczenia

Według przepisów Ośrodek ma 3 miesiące od złożenia wniosku na jego weryfikację i wydanie pierwszej decyzji. Osoby, które złożą wniosek w terminie od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016 r. otrzymają wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po dniu 1 lipca 2016r. (np. 2 lipca 2016r.)  świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek (np. od lipca). Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane przelewem na wskazane konto bankowe.

Wnioski będzie można złożyć:

 1. Osobiście w GOPS Mielec, ul. Głowackiego 5, pokój nr 4 (budynek Urzędu Gminy Mielec) – w godzinach pracy Ośrodka.

 2. Pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 39-300 Mielec, ul. Głowackiego 5.

 3. Drogą elektroniczną ePUAP.

 4. Ministerstwo zapowiada także, że składanie wniosków będzie możliwe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS PUE, portalu empatia.mpips.gov.pl i systemów bankowości elektronicznej.

W celu sprawnej obsługi podajemy sugerowane daty przyjmowania wniosków w GOPS w Mielcu:

Chorzelów

-

04.04.2016 - 05.04.2016

Chrząstów

-

06.04.2016

Złotniki

-

07.04.2016 - 08.04.2016

Podleszany

-

11.04.2016 - 12.04.2016

Książnice

-

13.04.2016

Goleszów

-

14.04.2016

Boża Wola, Rydzów

-

15.04.2016

Wola Mielecka

-

18.04.2016 - 19.04.2016

Rzędzianowice

-

20.04.2016 - 21.04.2016

Wola Chorzelowska, Szydłowiec

-

22.04.2016

Trześń

-

25.04.2016

Poniżej wnioski do pobrania w (format PDF)

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,

 2. oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 3. oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 4. oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego


AKTUALNOŚCI

Program „Dobry Start” w Gminie Mielec
więcej...
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przekazuje komunikat dotyczący przekazywania wniosków online o świadczenia wychowawcze wypłacane z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.  
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9042,swiadczenia-dla-rodzin-online.html
 
Kierownik GOPS w Mielcu przekazuje najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
więcej...

Komunikat Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 lipca br. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
GOPS w Mielcu zwraca się z prośbą o złożenie oświadczenia dotyczącego wysokości miesięcznego dochodu za miesiąc maj 2015 r. w terminie do dnia 16.06.2015 r.
więcej...
Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
więcej...

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu
więcej...

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje
więcej...
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
więcej...
Dodatek mieszkaniowy jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), pozwalając na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania
więcej...
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
więcej...
Przemoc domowa jest przestępstwem ! Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego)
więcej...

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO