Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 11-03-2012 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 21-06-2022 | 07:45

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, iż dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy nie mają gdzie się udać po przekroczeniu granic naszego kraju, rząd polski zapewnia bezterminowo i nieodpłatnie pełne wsparcie (pomoc w formie wyżywienia i mieszkania). Dla województwa podkarpackiego lokalizacje punktów takiej pomocy znajdują się na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, lubuskiego i łódzkiego. Dla wszystkich osób, które wyrażą chęć skorzystania z takiej formy pomocy jest organizowany bezpłatny transport z poszczególnych punktów recepcyjnych do miejsc docelowych.

Wiele rodzin, spontanicznie i kierując się dobrym sercem, przyjęło do swoich domów uchodźców z Ukrainy, nie posiadając stosownego zabezpieczania materialnego, które umożliwiłoby zapewnienie pełnego i nieokreślonego w czasie wsparcia tym rodzinom. Część z tych rodzin może zwracać się do tutejszej gminy o pomoc w utrzymaniu przyjętych Uchodźców.

Wyjaśniamy, iż na chwilę obecną nie ma żadnych regulacji prawnych, które dawałyby możliwość udzielenia wsparcia finansowego/rekompensaty ze środków rządowych dla osób prywatnych, udzielających wsparcia uchodźcom wojennym. Osoby zobowiązujące się do przyjęcia uchodźców pod swój dach powinny liczyć się z tym, że ponoszą koszty związane z utrzymaniem przybyłych rodzin.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do osób, które przyjęły uchodźców wojennych o zgłaszanie telefoniczne to tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem zweryfikowania potrzeb i realnych możliwości zabezpieczenia ich pobytu w sposób kompleksowy i długoterminowy odpowiednio we wskazanych województwach i wyznaczonych w nich Ośrodkach.

Powyższe informacje prosimy zgłaszać w siedzibie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 17 717-52-51.

 

WAŻNA INFORMACJA - WNIOSKI O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500 PLUS
OD 1 STYCZNIA 2022 r. NALEŻY SKŁADAĆ DO ZUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 stycznia 2022r. wnioski o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego 500+ należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dotyczy to wniosków na nowo narodzone dzieci, a także wniosków na kolejny okres zasiłkowy, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r.

Wnioski na okres zasiłkowy 2022/2023 będzie można składać od 1 lutego 2022 r.

Ponadto informujemy, że od nowego roku 2022 wnioski będą przyjmowane przez ZUS tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.

Wypłaty będą realizowane na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

WAŻNE!!!!
Ustalone prawo do świadczenia wychowawczego przed 1 stycznia 2022 r. przez Wójta Gminy Mielec przyznane do 31 maja 2022r. będzie wypłacane przez tut. Organ.


Przypominamy, że wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w terminie do 31 października 2022 r. 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać:

1) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrzynki podawczej (ESP): /gopsmielec/SkrytkaESP 

2) tradycyjnie (papierowo):

 • wrzucając wniosek do pojemnika umieszczonego przed budynkiem Urzędu Gminy (wejście od strony parkingu),

 • osobiście – wnioski będzie można złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu po wcześniejszej rezerwacji terminu pod numerem telefonu 17 717 52 50 lub 789 055 973 (wejście główne od strony ulicy Głowackiego).

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy
https://www.gov.pl/attachment/bcb19fc1-ccd1-4a0c-87f7-654025f1f751 

 

Druk wniosku o dodatek osłonowy!

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego udostępniamy Państwu druk do pobrania i zapraszamy do składania wniosków.

Druk wniosku o dodatek osłonowy: Wniosek o dodatek osłonowy (Format PDF)

Wnioski będzie można składać:

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

 • wrzucając wniosek do pojemnika umieszczonego przed budynkiem Urzędu Gminy (wejście od strony parkingu). 
 • osobiście – wnioski będzie można złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu po wcześniejszej rezerwacji terminu pod numerem telefonu 17 717 52 50 lub 789 055 973 (wejście główne od strony ulicy Głowackiego)

Dodatek osłonowy 2022 r.

Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy będą mogli składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu. 

Komu przysługuje dodatek osłonowy 2022 ?

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. 

W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa domowego, zostanie rozpatrzony pierwszy ze złożonych.

Mechanizm "złotówka za złotówkę" 

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę” (podobnie jak w świadczeniach rodzinych). W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Terminy składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch równych ratach. Pierwsza rata zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą kompletny wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, otrzymają przysługujące świadczenie w jednej kwocie (jednorazowa wypłata). 

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31października 2022r.
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. 

Wysokość dodatku.

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych, 
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych, 
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych, 
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 i więcej osobowych. 

Uwaga- ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, można ubiegać się o świadczenie podwyższone, którego dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych, 
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych, 
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych, 
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 i więcej osobowych. 

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny na stronie internetowej po opublikowaniu rozporządzenia zawierającego wzór druku wniosku oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu (zamieścimy dla Państwa odrębny komunikat w tej sprawie)

Szanowni klienci!

Informujemy, że z dniem 15 listopada 2021 r. od godz. 12.00 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu bieżącej pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przyjmowanie stron w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu odbywać się będzie pojedynczo na wyznaczonych stanowiskach do obsługi klienta.

Zachęcamy do załatwiania spraw w GOPS w Mielcu za pośrednictwem:

 • platformy ePUAP, adres skrzynki podawczej (ESP): /gopsmielec/SkrytkaESP ,
 • telefonów: 
  17 717 52 51 lub 509 027 073 - w sprawie: świadczeń z pomocy społecznej, usług opiekuńczych; 
  17 717 52 50 lub 789 055 973 - w sprawie: świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, karty dużej rodziny,
 • poczty elektronicznej gopsmielec@gops.mielec.pl

Ponadto informuje, że korespondencję można zostawiać u pracownika urzędu na portierni oraz w pojemniku umieszczonym przed budynkiem Urzędu Gminy (wejście od strony parkingu).

Za utrudnienia przepraszamy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że osoby starsze, samotne oraz przebywające na kwarantannie i w izolacji, pozbawione możliwości wsparcia ze strony rodziny mogą dokonywać zakupów przez telefon wraz z dowozem podstawowych artykułów spożywczych oraz środków higienicznych 
w następujących placówkach w godzinach ich otwarcia:
 1. Trześń - 
  SKLEP SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWY P. A. KĘDZIOR, TRZEŚŃ 137, tel. (17) 7742030
 2. Podleszany - 
  F.H.U. HALAK, PODLESZANY 190, tel. (17) 5812573
 3. Rzędzianowice - 
  ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZO-GARMAŻERYJNY "DUL" SP.J, tel. (17) 5836006
 4. Chorzelów - 
  ZAKŁAD PIEKARNICZY W CHORZELOWIE, CHORZELÓW 243, BARBARA KARKOSZA, tel. 506337240
 5. Wola Mielecka - 
  DELIKATESY PASSA, WOLA MIELECKA 373, tel. (17) 7730134

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

W ramach Programu Wspieraj Seniora uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

 

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokryje senior.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy.

www.wspierajseniora.pl – adres dla wolontariuszy

Zadanie realizowane będzie przez gminy, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. To wolontariusze dostarczą zakupy seniorom, ale tez pomogą w obowiązkach domowych czy po prostu porozmawiają z osobą starszą.

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez Internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. Zgłoszenie można dokonać wysyłając maila na adres gopsmielec@gops.mielec.pl

W pomoc może włączyć się również Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Ponadto, seniorzy z terenu Gminy Mielec mogą dokonywać zgłoszeń na infolinię GOPS Mielec czynną codziennie w godzinach od 7:30 do 19:00

509 027 073 - infolinia GOPS Mielec

Gmina Mielec jest gminą wiejską położoną w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego w powiecie mieleckim. Gmina Mielec zajmuje powierzchnię 12 221 km2 i składa się z 13 sołectw: Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki. Teren gminy podzielony jest na rejony, którymi zawiadują pracownicy socjalni.

W strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu funkcjonują dwa działy:

 • Dział Pracy Środowiskowej,
 • Dział Świadczeń Rodzinnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu prowadzi własną obsługę
finansowo-księgową.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego konta podstawowego:
Bank PeKao 12 1240 1268 1111 0010 9691 8017

Adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu:

ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec

Godziny pracy:

Poniedziałek 730 - 1700
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400

Telefony, fax:

tel. +48177175250
+48177175251
fax. +48177175249

Adres poczty e-mail: 

gopsmielec@gops.mielec.pl

swiadrodz@gops.mielec.pl - Dział Świadczeń Rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu został utworzony na podstawie Uchwały Nr IX/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Mielcu z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu wykonuje zadania pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmian)

Szczegółowy zakres działania oraz zadania określa Statut i Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

AKTUALNOŚCI

Program „Dobry Start” w Gminie Mielec
więcej...
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przekazuje komunikat dotyczący przekazywania wniosków online o świadczenia wychowawcze wypłacane z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.  
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9042,swiadczenia-dla-rodzin-online.html
 
Kierownik GOPS w Mielcu przekazuje najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
więcej...

Komunikat Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 lipca br. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
GOPS w Mielcu zwraca się z prośbą o złożenie oświadczenia dotyczącego wysokości miesięcznego dochodu za miesiąc maj 2015 r. w terminie do dnia 16.06.2015 r.
więcej...
Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
więcej...

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu
więcej...

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje
więcej...
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
więcej...
Dodatek mieszkaniowy jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), pozwalając na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania
więcej...
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
więcej...
Przemoc domowa jest przestępstwem ! Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego)
więcej...

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO