Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> PLIKI DO POBRANIA

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 11-03-2012 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 09-09-2020 | 13:48

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną zaleca się składanie wniosków na świadczenia rodzinne i świadczenia Dobry Start poprzez bankowość elektroniczną i portal PUE ZUS, lub w formie papierowej – za pośrednictwem operatora pocztowego.

W trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo GOPS w Mielcu przyjmować będzie tylko uzupełnione i kompletne wnioski (prosimy o załączanie kopii wymaganych dokumentów np. Pit- ów, umów o pracę itp.).

W razie wątpliwości, co do prawidłowości wypełnienia wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 17 717 52 50

URUCHOMIONA ZOSTAŁA INFOLINIA UDZIELAJĄCĄ INFORMACJI O MOŻLIWOŚCIACH WSPARCIA ŻYWNOŚCIĄ POCHODZĄCĄ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ.

Zachęcamy Państwa do kierowania swoich pytań za pośrednictwem telefonu NUMER INFOLINII 794 680 880 lub e-maila: info@rops.rzeszow.pl

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00


Kwarantanna-15-03.pdf
Na-co-moga-liczyc-osoby-objete-kwarantanna.pdf 


KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem w dniu 13 marca 2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz zarządzeniem Nr 153/2020 Wójta Gminy Mielec z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Mielcu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu od dnia 16 marca 2020 r. wstrzymano osobiste przyjmowanie interesantów.

Udzielanie informacji przez pracowników GOPS w Mielcu będzie się odbywać telefonicznie oraz drogą e-mail (gopsmielec@gops.mielec.pl).

Numery kontaktowe:

17 717 52 51 lub 509 027 073 - w sprawie: świadczeń z pomocy społecznej, usług opiekuńczych;

17 717 52 50 lub 789 055 973 - w sprawie: świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, karty dużej rodziny;

Korespondencję w formie papierowej mogą Państwo kierować na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Głowackiego 5, 39 -300 Mielec

Jednocześnie przepraszamy za utrudnienia i niedogodności.

W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-Co V-2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu udzielane jest wsparcie psychologiczne:

poniedziałek - piątek (7.30 - 15.30) pod numerami telefonu:

17 780 05 05;

17 780 04 74;

737 161 019.

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

 1. SANEPID- zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

 2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej;

 3. OPS-y otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz z kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową:
  FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
  POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
  POLSKI CZERWONY KRZYŻ
  CARITAS
  STOWARZYSZENIE ODRA - NIEMEN

 4. Ośrodek Pomocy kontaktuje się z jedna z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informację o zapotrzebowaniu na konkretne produkty;

 5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS;

 6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.

Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt.

INFOLINIA DOTYCZĄCA KORONOWIRUSA 
509 027 073

 

11-03-2020 r.

Informujemy, że uległa zmianie obsługa bankowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. Nowy numer rachunku bankowego podstawowego:
Bank PeKao
12 1240 1268 1111 0010 9691 8017

Gmina Mielec jest gminą wiejską położoną w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego w powiecie mieleckim. Gmina Mielec zajmuje powierzchnię 12 221 km2 i składa się z 13 sołectw: Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki. Teren gminy podzielony jest na rejony, którymi zawiadują pracownicy socjalni.

W strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu funkcjonują dwa działy:

 • Dział Pracy Środowiskowej,
 • Dział Świadczeń Rodzinnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu prowadzi własną obsługę finansowo-księgową.

Adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu:

ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec

Godziny pracy:

Poniedziałek 730 - 1700
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400

Telefony, fax:

tel. (17) 7175250
(17) 7175251
fax. (17) 7175249

Adres poczty e-mail: 

gopsmielec@gops.mielec.pl

swiadrodz@gops.mielec.pl - Dział Świadczeń Rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu został utworzony na podstawie Uchwały Nr IX/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Mielcu z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu wykonuje zadania pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmian)

Szczegółowy zakres działania oraz zadania określa Statut i Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

AKTUALNOŚCI

Program „Dobry Start” w Gminie Mielec
więcej...
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przekazuje komunikat dotyczący przekazywania wniosków online o świadczenia wychowawcze wypłacane z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.  
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9042,swiadczenia-dla-rodzin-online.html
 
Kierownik GOPS w Mielcu przekazuje najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
więcej...

Komunikat Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 lipca br. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
GOPS w Mielcu zwraca się z prośbą o złożenie oświadczenia dotyczącego wysokości miesięcznego dochodu za miesiąc maj 2015 r. w terminie do dnia 16.06.2015 r.
więcej...
Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
więcej...

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu
więcej...

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje
więcej...
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
więcej...
Dodatek mieszkaniowy jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), pozwalając na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania
więcej...
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
więcej...
Przemoc domowa jest przestępstwem ! Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego)
więcej...

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO