Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
>> Opieka wytchnieniowa
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 11-03-2012 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 23-11-2023 | 16:00

 

OGŁOSZENIE nr 02/2023

Konkurs wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Mielec w 2024 roku

Termin składania ofert do dnia 15 grudnia 2023 r.

więcej ...

 

Program „Opieka wytchnieniowa"– edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, informuje o możliwości zgłoszenia udziału w programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024”.

więcej ...

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, o możliwości zgłoszenia udziału w programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Osoby zainteresowane lub ich opiekunowie mogą dokonać zgłoszenia udziału poprzez wpisanie się na listę w tut. ośrodku do dnia 5 września 2023 r. Zgłoszenie uczestnictwa pozwoli na oszacowanie potrzeb w zakresie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i przystąpienie Gminy Mielec do ww. programu. Podczas zgłoszenia udziału prosimy zabrać ze sobą orzeczenie o którym mowa poniżej. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 pokój nr 1 – lub pod tel. nr 17 717 52 50.

Cele i adresaci Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie bezpłatnych usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt. 7 i 8).
 2. oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a. stopniu znacznym lub
  b. stopniu umiarkowanym albo
  c. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W trakcie realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901). W związku z ograniczonymi środkami na realizację zadania, wnioski będą rozpatrywane indywidualnie w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcia celu Programu.

 

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych.

W dniu 21.12.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687).

O zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Ważne kryterium dochodowe, które wynosi:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł

Główne źródło ogrzewania zgłoszono do CEEB- Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania (nowy piec/lub nowy dom) w terminie 14 dni od uruchomienia źródła ogrzewania.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

Faktury prognozowane nie stanowią podstawy do złożenia wniosku i jego pozytywnego załatwienia.

Faktura VAT rozliczeniowa dokumentuje rzeczywiste dostarczenie paliw gazowych w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

W tym celu należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT. Wnioskodawcą może być tylko osoba, która ma podpisaną umowę na dostarczenie paliw gazowych i na którą jest wystawiona faktura.

Wniosek może obejmować kilka faktur.

Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta:

 • w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. - w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT
 • po dniu 29 lutego 2024 r. - w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Informacja o przyznaniu refundacji VAT za gaz

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o refundację podatku VAT w formie tradycyjnej (papierowej) można złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 w Dziale Świadczeń Rodzinnych pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r

Wzór wniosku do pobrania

 

Szanowni Państwo,

informuje, że od dnia 01 stycznia 2023 r. zmianie ulegają godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Od tego dnia GOPS w Mielcu będzie czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek: 7.30 – 16.00
Wtorek – Czwartek: 7.30 – 15.30
Piątek: 7.30 – 15.00

Kierownik GOPS w Mielcu
/-/ Mirosław Jaworski

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Informacje


Gmina Mielec jest gminą wiejską położoną w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego w powiecie mieleckim. Gmina Mielec zajmuje powierzchnię 12 221 km2 i składa się z 13 sołectw: Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki. Teren gminy podzielony jest na rejony, którymi zawiadują pracownicy socjalni.

W strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu funkcjonują dwa działy:

 • Dział Pracy Środowiskowej,
 • Dział Świadczeń Rodzinnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu prowadzi własną obsługę
finansowo-księgową.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego konta podstawowego:
Bank PeKao 12 1240 1268 1111 0010 9691 8017

Adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu:

ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec

Godziny pracy:

Poniedziałek 730 - 1600
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1500

Telefony, fax:

tel. +48177175250
+48177175251
fax. +48177175249

Adres poczty e-mail: 

gopsmielec@gops.mielec.pl

swiadrodz@gops.mielec.pl - Dział Świadczeń Rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu został utworzony na podstawie Uchwały Nr IX/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Mielcu z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu wykonuje zadania pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmian)

Szczegółowy zakres działania oraz zadania określa Statut i Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

AKTUALNOŚCI

Program „Dobry Start” w Gminie Mielec
więcej...
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przekazuje komunikat dotyczący przekazywania wniosków online o świadczenia wychowawcze wypłacane z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.  
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9042,swiadczenia-dla-rodzin-online.html
 
Kierownik GOPS w Mielcu przekazuje najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
więcej...

Komunikat Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 lipca br. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
GOPS w Mielcu zwraca się z prośbą o złożenie oświadczenia dotyczącego wysokości miesięcznego dochodu za miesiąc maj 2015 r. w terminie do dnia 16.06.2015 r.
więcej...
Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
więcej...

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu
więcej...

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje
więcej...
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
więcej...
Dodatek mieszkaniowy jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), pozwalając na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania
więcej...
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
więcej...
Przemoc domowa jest przestępstwem ! Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego)
więcej...

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO