Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Program ze środków budżetu państwa
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 01-12-2017 | 15:04
data ostatniej modyfikacji: 28-03-2024 | 21:03

Wyniki postępowania


Załącznik
do Zarządzenia Nr 3/2017
Kierownika GOPS w Mielcu
z dnia 01 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

Konkurs wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Mielec

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, zgodnie z udzielonym upoważnieniem Nr 432/2014 Wójta Gminy Mielec z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1769 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zmian.) ogłasza otwarty konkurs ofert.

Konkurs adresowany jest do podmiotów uprawnionych w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1769 z późn. zm.), tj. do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zmian.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

I. Przedmiot zamówienia.

Zadanie 1.

„Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób z terenu Gminy Mielec, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione”, w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dla około 9 osób, około 6666 godzin.

Zadanie 2.

“Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałymi na terenie Gminy Mielec” w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dla około 9 osób, około 3403 godzin.

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem własnym gminy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminy.

Zakres działania zadania Nr 1:

Usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres działania zadania Nr 2:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust. 1 , 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej udzielane są osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi i powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi, o których mowa, powinny być świadczone przez osoby ze specjalistycznym przegotowaniem zawodowym zgodnie z zapisem w art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Dodatkowe wymagania do zadania Nr 2:

 1. Zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze. zm.);

 2. Wykonywanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w dni powszednie, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną;

 3. Wskazane usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone w różnym wymiarze godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, przy czym pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą;

 4. Kwalifikacje osób świadczących usługi powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami bądź zaświadczeniami.

II. Wysokość dotacji:

Na realizację zadania Nr 1 - na podstawie ustalonego budżetu na rok 2018 - w okresie
I-XII 2018 r. - to kwota 120.000 zł.

Na realizację zadania Nr 2 - na podstawie ustalonego budżetu na rok 2018 - w okresie
I-XII 2018 r. - to kwota ok. 93.600 zł

Zlecone specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane będą na warunkach określonych Zarządzeniem Nr 148/2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań pomocy społecznej zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zastrzega się zmianę wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

III. Warunki przyznania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) i spełni kryteria zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

 2. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Mielec, a wyłonionym w drodze konkursu uprawnionym podmiotem.

 3. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 • termin realizacji zadań obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;

 • zadania będą realizowane w miejscu zamieszkania podopiecznych - z uwagi na rozległy teren Gminy Mielec oraz konieczność dojazdu do podopiecznych podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zobowiązany jest do zapewnienia własnego środka transportu;

 • szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa;

 • podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami ustawy o pomocy społecznej.

V. Termin składania ofert

 1. Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w terminie do dnia 27 grudnia 2017 r. do godziny 15.00.

 2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na realizacje pojedynczego zadania.

 4. Oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na realizację usług opiekuńczych” z wyszczególnieniem rodzaju (numeru) zadania.

 5. Do oferty należy dołączyć:
  - aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);
  - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni;
  - kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (za godzinę świadczonej usługi);
  - informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
  - opis możliwości podmiotu oraz plan realizacji zadania na terenie Gminy Mielec.

 6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
  - oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wykonawcy czy zgłaszanego przez niego projektu należy jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy”;
  - nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

 7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 8. Formularz oferty dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, na stronie internetowej BIP pod dresem http://bip.gops.mielec.pl/ oraz stronie internetowej http://gops.mielec.pl/.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28 grudnia 2017 r. o godzinie 15.00

 3. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się następujące kryteria:
  - formalne
  - do udziału w konkursie ofert dopuszczone zostaną podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, które złożą oferty wraz z załącznikami w określonym terminie;
  - merytoryczne - zespół opiniujący dokona oceny złożonej oferty uwzględniając:
    - cenę usługi za 1 godzinę (cena za godzinę powinna obejmować dojazdy do miejsca wykonywania usług);
    - doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania - podmiot przystępujący do konkursu powinien posiadać doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych;
    - posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania.

 4. Wyboru oferty dokonuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

 5. Od decyzji Kierownika, co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 6. Wyniki dokonanego wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu.

 7. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu zastrzega sobie prawo do:
  - odwołania konkursu,
  - unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,
  - zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

VII. Informacja o realizacji Zadania Nr 1 oraz Nr 2 w latach 2016-2017

W latach 2016 - 2017 zadanie było zlecone organizacji pożytku publicznego - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Oddział w Mielcu.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Kwota przyznanej dotacji może być inna od określonej w ofercie.

 2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta oferty.

 3. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.


Konkurs wyboru ofert w pliku PDF:

 1. Ogloszenie_2017.pdf

 2. Rozp_wzory.pdf

Konkurs wyboru ofert w pliku DOCX:

 1. Oferta.docx

 2. Sprawozdanie.docx

 3. Umowa.docx


Informacja

o wyborze wykonawcy na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Mielec.

w pliku PDF
<<Rozstrzygniecie_2017.pdf>>

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO