Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Program ze środków budżetu państwa
>> STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 29-02-20224 | 18:27
data ostatniej modyfikacji: 28-03-2024 | 21:05

Wyniki postępowania


Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 5/2024
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mielcu z dnia 01.03.2024 r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
ogłasza otwarty konkurs ofert, na powierzenie realizacji zadania publicznego
wraz z udzieleniem dotacji, na realizację zadania publicznego
z zakresu osób niepełnosprawnych

I. Rodzaj zadania:

Program „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Ilekroć w otwartym konkursie ofert jest mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć  Program „Opieka wytchneniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

2) Opiekun realizujący usługę - należy przez to rozumieć opiekuna realizującego usługę opieki wytchnieniowej uczestnikom,

3) Uczestnicy programu - osoba sprawująca bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, oraz osoba niepełnosprawna, nad kt・rą sprawowana jest opieka.

Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosi 162 600,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych), w tym:

kwota środków finansowych na realizację zadania w 2024 r. wynosi 161 100,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych),

koszt obsługi Programu – w wysokości faktycznie poniesionego, nie większego niż kwota przekazana na realizację zadania, tj. nie więcej niż 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Podana wysokość dotacji dotyczy pokrycia kosztów realizacji zadania w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.

Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia opiekuna realizującego usługą nie może przekroczyć 50 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy. Nie jest dopuszczalne pokrywanie z tej kwoty kosztów administracyjnych realizatora.

Rozliczenia usługi opieki wytchnieniowej dokonuje się na podstawie wypełnionej Karty realizacji usług asystencji osobistej, której wzór określa załącznik Nr 9 do Programu.

Ze środków Funduszu będą pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystencji osobistej, o których mowa w ust. 24 Programu.

Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z realizacją usług asystencji osobistej, zarówno w ramach Programu, jak i w ramach innych programów lub projektów finansowych ze środków publicznych, zarówno krajowych, jaki wspólnotowych.

Planowana liczba godzin usług: 3 222 godzin, w tym:

- świadczonym dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności: 716 godzin

- świadczonym osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności: 2506 godzin

III. Zasady przyznawania dotacji

Dotacja zostanie przyznana przez Wójta Gminy Mielec w oparciu o ocenę Komisji o której mowa w ァ2 Zarządzenia.

Dotacja udzielona zostanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Mielec, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

Dotacja na realizację zadania określonego w ogłoszeniu konkursowym, otrzyma podmiot, o którym mowa w ust. 2, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 roku.

2. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 571), które łącznie spełniają następujące warunki:

a) dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą,

b) prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

c przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

3. Usługi opieki wytchnieniowej, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a, ust. 6 pkt 1 lit. f, ust. 6 pkt 2 lit. a oraz ust. 6 pkt 2 lit. i, mogą być5. świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

a) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej) ,pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

b) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

c) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412). 11 3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

4. Posiadanie doświadczenia, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być r・wnież osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

5. W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a, ust. 6 pkt 1 lit. f, ust. 6 pkt 2 lit. a oraz ust. 6 pkt 2 lit. i, będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawc・w Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru; 3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór określa załącznik Nr 7 do Programu.

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 18.

Usługi opieki wytchnieniowej polegają przede wszystkim na wspieraniu osoby z niepełnosprawnością w rożnych sferach życia, w tym:

a) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

b) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego

c) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

6. Szczegółowy zakres czynności w ramach usługi opieki wytchnieniowej określa Program „Opieka wytchnieniowa dla JST" - edycja 2024, oraz regulamin Programu dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

7. W godzinach realizacji usługi nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane ze środków publicznych.

8. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa w ust. 11. Programu. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00.

9. Kontroli podlega realizacja usług opieki wytchnieniowej oraz wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków z dotacji i realizowania zadania zgodnie z umową.

10. Podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do jego wykonania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z Programem „Opieka wytchnieniowa・ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 r. ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

11. Podmiot, który przyjął zadanie do:

a) realizacji jest zobowiązany do ścisłej współpracy w zakresie organizowania i świadczenia usług opieki wytchnieniowej, z właściwą jednostką organizacyjną Gminy Mielec ・ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu. GOPS w Mielcu prowadzi bieżący monitoring realizacji usług opieki wytchnieniowej,

b) prowadzenia sprawozdawczości w zakresie określonym umową,

c) zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

12. Celem zapewnienia należytej koordynacji i kontroli świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, Oferent jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora w zakresie współpracy z GOPS w Mielcu, w przedmiocie realizacji usług opieki wytchnieniowej osoby. Oferent zapewni Zleceniodawcy możliwość stałego kontaktu telefonicznego, mailowego z koordynatorem ds. usług, w ważnych i pilnych sprawach dotyczących realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

13. Opisy dokumentów wydatkowych (faktura, rachunek) winny zawierać w szczególności:

a) opis na oryginale dokumentu w jakiej części kwota wyszczególniona została pokryta z dotacji, pieczęć organizacji, opis przeznaczenia nabytych towarów lub usług, datę zapłaty (przelewu), numer i datę umowy z Gminą Mielec, czytelny podpis lub pieczęć imienną osoby odpowiedzialnej za rozliczenia finansowe Oferenta,

b) załączone kserokopie dokumentów wydatkowych muszą być stwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane czytelnie lub parafowane i opatrzone pieczęcią imienną,

c) kserokopia każdego dokumentu wydatkowego winna być uzupełniona o kserokopię dowodu zapłaty (przelewu) jeżeli na oryginale brak jest daty zapłaty, z wyłączeniem tych dokumentów na których jest adnotacja sprzedającego, że należność została zapłacona gotówką, ww. dokumenty winny być załączone do sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

14. Oferent nie może zlecić firmie zewnętrznej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą realizacji tego zadania.

15. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Oferent postępuje zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

16. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową i złożoną ofertą.

17. Podmiot realizujący zadanie publiczne, obowiązany jest monitorować świadczenie usług opieki wytchnieniowej oraz dokonywać doraźnych kontroli świadczenia ww. usług. Czynności w zakresie kontroli i monitorowania, dokonywane i dokumentowane są bezpośrednio w miejscu realizacji usług asystencji osobistej w formie pisemnej.

V. Termin i warunki składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz nazwą zadania, którego dotyczy oferta, zgodnie z formularzem określonym w zał. Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057), w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec. Oferty złożone w inny sposób zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane. Do oferty należy dołączyć:

1) opis kwalifikacji osób realizujących zadanie;

2) referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji usług społecznych.

Oferta i załączone do oferty dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu, zgodnie z zapisami wynikającymi ze statutów, właściwych rejestrów. Wymagane jest czytelne podpisanie przez osobę/osoby uprawnione do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli, zgodnie z zasadami reprezentacji (tj. podpisane przez osobę/osoby wskazane do reprezentacji w dokumencie rejestrowym lub upoważnionego pełnomocnika w załączonym do oferty pełnomocnictwie lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta jego kopii).

W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS. Jeżeli ofertę i załączone dokumenty podpisują inne osoby niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa wystawionego przez uprawnione osoby. Za czytelne uważa się podpisy złożone w formie pieczęci imiennej wraz z podpisem odręcznym lub nie budzący wątpliwości co do imienia i nazwiska podpis odręczny. Formularze ofert dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu (http://gops.mielec.pl/konkursy.html).

Oferent składa ofertę kompletną obejmującą realizację zadania wraz z pełnym kompletem wymaganych dokumentów do oferty. W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

W przypadku składania oferty przez oddziały lub koła terenowe nieposiadających osobowości prawnej należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli, wystawione przez uprawnione statutowo osoby.

Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane (należy wypełnić wszystkie pola oferty, w miejscach, które nie dotyczą oferenta należy wpisać nie dotyczy).

W przypadku załączenia do oferty kopii dokumentów, wymagane jest poświadczenie za zgodność z oryginałem, każdej ze stron kopii dokumentu, przez osoby uprawnione.

Do dnia upływu terminu składania ofert możliwe jest prowadzenie bieżących konsultacji, dokonanie ewentualnych korekt lub uzupełnień do składanych ofert.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, na tablicy ogłoszeń GOPS w Mielcu.

Termin składania ofert upływa dnia 25.03.2024 r.

VI. Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Oceny merytorycznej ofert spełniających wymogi poprawności i kompletności dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Kierownika GOPS Mielec o której mowa w 2 przedmiotowego Zarządzenia w celu opiniowania ofert w oparciu o kryteria stosowane przy wyborze ofert, określone w karcie oceny o której mowa w §1 niniejszego Zarządzenia. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert określa wzór karty stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

W przypadku gdy w wyniku oceny merytorycznej liczba uzyskanych punków jest mniejsza niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania, przyjmuje się, że organizacja nie ma możliwości realizacji zadania publicznego.

Wyboru oferty dokonuje Kierownik GOPS Mielec po analizie opinii złożonych ofert, sporządzonej przez Komisję Konkursową. Wybrana zostaje oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Dotacja na realizację powierzonego zadania zostanie przyznana po dokonaniu wyboru oferty.

Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na stronie internetowej GOPS Mielec, na tablicy ogłoszeń GOPS w Mielcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS Mielec.

Szczegłowy zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wybranym w konkursie. Zawarcie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki.

Kierownik GOPS Mielec zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz odwołania niniejszego konkursu ofert.

Termin dokonania wyboru ofert do dnia 26.03.2024 r.

 VII. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, adres e-mail: gopsmielec@gops.mielec.pl, nr tel. (17) 717 52 50

2. Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu:
- adres korespondencyjny:
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec
39-300 Mielec
- adres e-mail: 
iod@gops.mielec.pl

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celu. Nie podanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w otwartym konkursie.

5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych obowiązujących u Administratora.

6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

7. Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem przetwarzanie danych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

8. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

Zalacznik_nr_2.pdf 

Link do konkursu umieszczonego na stronie BIP:
https://gopsmielec.bip.gov.pl/konkursy/ogloszenie-nr-02-2024.html 


Pliki do pobrania w formacie PDF:
  1. Rozporzadzenie.pdf
  2. Zarządzenie_Konkurs_opieka_wytchnieniowa_2024.pdf
Pliki do pobrania w formacie DOC:
  1. konkurs_20240229/Oferta_nowa.doc
  2. konkurs_20240229/umowa.doc

Mielec, dnia 26.03.2024 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji, na realizację zadania publicznego z zakresu osób niepełnosprawnych „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Konkurs został ogłoszony Zarządzeniem nr 05/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu z dnia 01.03.2024 roku.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 zadanie realizowane będzie przez:

Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy Społecznej, 39-300 Mielec, ul. Solskiego 10.

Wysokość przyznanych środków publicznych – 162.600,00 zł

Należność za wykonane usługi będzie wypłacana zgodnie z zawartą z umową.

Ogłoszenie o wyborze w pliku PDF
<<Rozstrzygniecie.pdf>>

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO