Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Program ze środków budżetu państwa
>> STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 28-11-2019 | 18:22
data ostatniej modyfikacji: 28-03-2024 | 21:03

Wyniki postępowania


Załącznik 
do Zarządzenia Nr 5/2019
Kierownika GOPS w Mielcu 
z dnia 27 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE 

Konkurs wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Mielec w 2020 roku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, zgodnie z udzielonym upoważnieniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1507 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zmian.) ogłasza otwarty konkurs ofert.

Konkurs adresowany jest do podmiotów uprawnionych w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1507 z późn. zm.), tj. do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zmian.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

I. Przedmiot zamówienia.

Zadanie 1. 

"Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób z terenu Gminy Mielec, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione", w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla około 11 osób, około 7400 godzin. 

Zadanie 2. 

"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Mielec" w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla około 11 osób, około 4600 godzin.

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem własnym gminy.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminy.

Zakres działania zadania Nr 1:

Usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres działania zadania Nr 2:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust. 1 , 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej udzielane są osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi i powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi, o których mowa, powinny być świadczone przez osoby ze specjalistycznym przegotowaniem zawodowym zgodnie z zapisem w art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Dodatkowe wymagania do zadania Nr 2:

 1. Zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze. zm.);

 2. Wykonywanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w dni powszednie, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną;

 3. Wskazane usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone w różnym wymiarze godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, przy czym pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą;

 4. Kwalifikacje osób świadczących usługi powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami bądź zaświadczeniami.

II. Wysokość dotacji:

Na realizację zadania Nr 1 – na podstawie ustalonego budżetu na rok 2020 – w okresie 
I-XII 2020 r. – to kwota ok. 200.000 zł.

Na realizację zadania Nr 2 – na podstawie ustalonego budżetu na rok 2020 – w okresie
I-XII 2020 r. – to kwota ok. 138.000 zł

Zlecone specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane będą na warunkach określonych Zarządzeniem Nr 148/2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań pomocy społecznej zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zastrzega się zmianę wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

III. Warunki przyznania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) i spełni kryteria zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

 2. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Mielec, a wyłonionym w drodze konkursu uprawnionym podmiotem.

 3. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 • termin realizacji zadań obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;

 • zadania będą realizowane w miejscu zamieszkania podopiecznych – z uwagi na rozległy teren Gminy Mielec oraz konieczność dojazdu do podopiecznych podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zobowiązany jest do zapewnienia własnego środka transportu;

 • szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa;

 • podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami ustawy o pomocy społecznej.

V. Termin składania ofert

 1. Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r. do godziny 14.00.

 2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na realizacje pojedynczego zadania.

 4. Oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na realizację usług opiekuńczych” z wyszczególnieniem rodzaju (numeru) zadania.


Pliki do pobrania w formacie PDF:
 1. KONKURS_OFERT.pdf
 2. Ogloszenie_2019.pdf
 3. Rozporzadzenie.pdf
Pliki do pobrania w formacie DOC:
 1. oferta.doc
 2. sprawozdanie.doc
 3. umowa.doc

Mielec, dnia 23.12.2019 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zmian.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Mielec w 2020 roku.

Konkurs został ogłoszony Zarządzeniem nr 5/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu z dnia 27.11.2019 roku.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację ww. usług, zadanie realizowane będzie przez:

 • w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne, Zarząd Miejski, 39-300 Mielec, ul. Solskiego 10.
  Wysokość przyznanych środków publicznych – 24,00 zł za jedną godzinę;
 • w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne, Zarząd Miejski, 39-300 Mielec, ul. Solskiego 10.
  Wysokość przyznanych środków publicznych – 31,00 zł za jedną godzinę.

Usługi będą świadczone osobom, którym zostaną przyznane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. Należność za wykonane usługi będzie wypłacana zgodnie z zawartą z umową.

Ogłoszenie w pliku PDF
<<Rozstrzygnieciekon2019.pdf>>

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO