Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Program ze środków budżetu państwa
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 04-12-2014 | 23:09
data ostatniej modyfikacji: 28-03-2024 | 21:03

wyniki postępowania


Załącznik
do Zarządzenia Nr 7/2014
Kierownika GOPS w Mielcu
z dnia 01.12.2014 r.

OGŁOSZENIE

Konkurs wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Mielec

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, zgodnie z udzielonym upoważnieniem Nr 432/2014 Wójta Gminy Mielec z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert.

Konkurs adresowany jest do podmiotów uprawnionych w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.), tj. do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

I. Przedmiot zamówienia.

Zadanie 1.

„Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu wiejskiej Gminy Mielec, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione”, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. dla około 10 osób, około 7142 godzin.

Zadanie 2.

“Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałymi na terenie wiejskiej Gminy Mielec” w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. dla około 8 osób, około 3885 godzin.

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminy.

Zakres działania zadania Nr 1:

Usługi opiekuńcze na podstawie art.50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres działania zadania Nr 2:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust. 1 , 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej udzielane są osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi i powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi, o których mowa, powinny być świadczone przez osoby ze specjalistycznym przegotowaniem zawodowym zgodnie z zapisem w art. 50 ust.4 ustawy o pomocy społecznej.

Dodatkowe wymagania do zadania Nr 2:

1. Zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej
z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze. zm.);

2. Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w dni powszednie, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną;

3. Wskazane usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone w różnym wymiarze godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, przy czym pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą;

4. Kwalifikacje osób świadczących usługi powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami bądź zaświadczeniami.

II. Wysokość dotacji:

Na realizację zadania Nr 1 – na podstawie ustalonego budżetu na rok 2015 – w okresie
I-XII 2015 r.- to kwota 100.000 zł.

Na realizację zadania Nr 2 – na podstawie ustalonego budżetu na rok 2015 – w okresie
I-XII 2015 r. - to kwota ok. 81.600 zł

Zlecone specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane będą na warunkach określonych Zarządzeniem Nr 181/2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań pomocy społecznej zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zastrzega się zmianę wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

III. Warunki przyznania dotacji:

1. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania (Dz. U. Nr 6, poz. 25) i spełni kryteria zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

2. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, a wyłonionym w drodze konkursu uprawnionym podmiotem.

3. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

- termin realizacji zadań obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;

- zadania będą realizowane w miejscu zamieszkania podopiecznych – z uwagi na rozległy teren Gminy Mielec oraz konieczność dojazdu do podopiecznych podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zobowiązany jest do zapewnienia własnego środka transportu;

- szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa;

- podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami ustawy o pomocy społecznej.

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul.Głowackiego 5, 39-300 Mielec
w terminie do dnia 29 grudnia 2014 r. do godziny 15.00.

2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na realizacje pojedynczego zadania.

4. Oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na realizację usług opiekuńczych” z wyszczególnieniem rodzaju (numeru) zadania.

5. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (za godzinę świadczonej usługi);

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;

- opis możliwości podmiotu oraz plan realizacji zadania na terenie Gminy Mielec.

6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:

- oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wykonawcy czy zgłaszanego przez niego projektu należy jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy”;

- nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Formularz oferty dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu oraz na stronie internetowej http://bip.gops.mielec.pl/

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 grudnia 2014 r. o godzinie 15.00

3. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się następujące kryteria:

- formalne - do udziału w konkursie ofert dopuszczone zostaną podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, które złożą oferty wraz z załącznikami w określonym terminie;

- merytoryczne – zespół opiniujący dokona oceny złożonej oferty uwzględniając:

- cenę usługi za 1 godzinę (cena za godzinę powinna obejmować dojazdy do miejsca wykonywania usług);

- doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania – podmiot przystępujący do konkursu powinien posiadać doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych;

- posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania.

4. Wyboru oferty dokonuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

5. Od decyzji Kierownika, co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

6. Wyniki dokonanego wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu.

7. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu zastrzega sobie prawo do:

  • odwołania konkursu,
  • unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,
  • zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

VII. Informacja o realizacji Zadania Nr 1 oraz Nr 2 w latach 2013- 2014

W roku 2013 zadanie nie było zlecane organizacjom pożytku publicznego. W roku 2014 zadanie było zlecone organizacji pożytku publicznego - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Oddział w Mielcu.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Kwota przyznanej dotacji może być inna od określonej w ofercie.

2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta oferty.

3. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.


Konkurs wyboru ofert w pliku PDF:

  1. <<Ogloszenie_2014.pdf>>

  2. <<rozporzadzenie_wzor_umowy.pdf>>

Konkurs wyboru ofert w pliku RTF:

  1. <<oferta.rtf>>

  2. <<sprawozdanie.rtf>>

  3. <<umowa.rtf>>


Informacja

o wyborze wykonawcy konkursu wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
na terenie Gminy Mielec

w pliku PDF
<<ogłoszenie wyniku konkursu>>


Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO