Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Program ze środków budżetu państwa
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 02-04-2014 | 21:33
data ostatniej modyfikacji: 28-03-2024 | 21:02


Załącznik
do Zarządzenia Nr 2/2014
Kierownika GOPS w Mielcu
z dnia 31.03.2014 r.

OGŁOSZENIE

Konkurs wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Mielec

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, zgodnie z udzielonym upoważnieniem Nr 432/2014 Wójta Gminy Mielec z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert.

 Konkurs adresowany jest do podmiotów uprawnionych w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.), tj. do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

 I. Przedmiot zamówienia.

 Zadanie 1.

„Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Mielec, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione”, w okresie od 01 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. dla około 7 osób, około 5 140 godzin.

 Zadanie 2.

“Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałymi na terenie Gminy Mielec” w okresie od 01 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. dla około 5 osób, około 2 425 godzin.

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminy.

 Zakres działania zadania Nr 1:

Usługi opiekuńcze na podstawie art.50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 Zakres działania zadania Nr 2:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust. 1 , 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej udzielane są osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi i powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi, o których mowa, powinny być świadczone przez osoby ze specjalistycznym przegotowaniem zawodowym zgodnie z zapisem w art. 50 ust.4 ustawy o pomocy społecznej.

Dodatkowe wymagania do zadania Nr 2:

 1. Zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze. zm.);

 2. Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w dni powszednie, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną;

 3. Wskazane usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone w różnym wymiarze godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, przy czym pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą;

 4. Kwalifikacje osób świadczących usługi powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami bądź zaświadczeniami.

II. Wysokość dotacji:

Na realizację zadania Nr 1 – na podstawie ustalonego budżetu na rok 2014 – w okresie
V-XII 2014 r.- to kwota 72.000 zł.

Na realizację zadania Nr 2 – na podstawie ustalonego budżetu na rok 2014 – w okresie
V-XII 2014 r. - to kwota ok. 48.500 zł

Zastrzega się zmianę wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

III. Warunki przyznania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania (Dz. U. Nr 6, poz. 25) i spełni kryteria zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

 2. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, a wyłonionym w drodze konkursu uprawnionym podmiotem.

 3. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

 IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 • termin realizacji zadań obejmuje okres od dnia 01 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;

 • zadania będą realizowane w miejscu zamieszkania podopiecznych – z uwagi na rozległy teren Gminy Mielec oraz konieczność dojazdu do podopiecznych podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zobowiązany jest do zapewnienia własnego środka transportu;

 • szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa;

 • podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami ustawy o pomocy społecznej.

 V. Termin składania ofert

 1. Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w terminie do dnia 24 kwietnia 2014 r. do godziny 15.00.

 2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na realizacje pojedynczego zadania.

 4. Oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na realizację usług opiekuńczych” z wyszczególnieniem rodzaju (numeru) zadania.

 5. Do oferty należy dołączyć:
  - aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);
  - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni;
  - kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (za godzinę świadczonej usługi);
  - informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
  - opis możliwości podmiotu oraz plan realizacji zadania na terenie Gminy Mielec.

 6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
  - oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wykonawcy czy zgłaszanego przez niego projektu należy jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy”;
  - nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

 7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 8. Formularz oferty dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu oraz na stronie internetowej http://bip.gops.mielec.pl/

 VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28 kwietnia 2014 r. o godzinie 12.00

 3. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się następujące kryteria:
  - formalne
  - do udziału w konkursie ofert dopuszczone zostaną podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, które złożą oferty wraz z załącznikami w określonym terminie;
  - merytoryczne – zespół opiniujący dokona oceny złożonej oferty uwzględniając:
  - cenę usługi za 1 godzinę (Cena za godzinę powinna obejmować dojazdy do miejsca wykonywania usług);
  - doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania – podmiot przystępujący do konkursu powinien posiadać doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych;
  - posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania.

 4. Wyboru oferty dokonuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

 5. Od decyzji Kierownika, co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 6. Wyniki dokonanego wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu.

 7. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu zastrzega sobie prawo do:
  - odwołania konkursu,
  - unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,
  - zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

VII. Informacja o realizacji Zadania Nr 1 oraz Nr 2 w latach 2013- 2014

W latach 2013 – 2014 zadanie to nie było zlecane organizacjom pożytku publicznego.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Kwota przyznanej dotacji może być inna od określonej w ofercie.

 2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta oferty.

 3. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.


Konkurs wyboru ofert w pliku PDF <<Ogloszenie.pdf>> oraz <<rozporzadzenie_wzor_umowy.pdf>>

Załączniki w pliku DOC:
<<oferta.rtf>>
<<sprawozdanie.rtf>>
<<umowa.rtf>>


Informacja 

o wyborze wykonawcy zapytania konkursowego na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Mielec realizowanego w okresie od 01 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

w pliku PDF 
<<ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert>>

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO