Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> PLIKI DO POBRANIA

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 23-05-2012 | 20:11
data ostatniej modyfikacji: 19-06-2018 | 14:41

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

W związku z realizacją w 2012 r. projektu systemowego  pn. "Czas na aktywność w Gminie Mielec", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie: art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

 1.      DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

NIP: 817-18-28-649

REGON: 690008375

Tel. 17 717 52 51

Fax. 17 717 52 49

E-mail: gmielec@rzeszow.uw.gov.pl 

www.gops.ug.mielec.pl
www.gops.mielec.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie publiczne realizowane w formie "Zapytania ofertowego" w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z art. art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1. TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

a) Przedmiot zamówienia będzie realizowany dla 20 osób - 2 grupy po 10 osób, w wymiarze 40 godzin dla każdej grupy (łącznie 80 godzin zajęć), w systemie 8 spotkań po 5 godzin dla każdej grupy, w godzinach od 9.00 -13.30 (wliczając w to 3 przerwy pięciominutowe oraz jedną przerwę 30-minutową)
b) Termin wykonania usługi – czerwiec 2012 r.
c) Tematyka zajęć: zajęcia integracyjne i scalenie grupy, radzenie sobie ze stresem i złością, elementy treningu zastępowania agresji, kształtowanie postawy asertywnej, praca nad wzrostem pewności siebie, odnalezienie własnych mocnych stron i zdobycie umiejętności korzystania z nich, efektywna komunikacja, rozwiązywanie problemów, konstruktywna krytyka, umiejętność planowania i zarządzania sobą w czasie, elementy doskonalenia umiejętności rodzicielskich – postawy rodzicielskie i ich wpływ na kształtowanie osobowości dziecka, budowanie relacji dorosły-dziecko (uświadamianie celów wychowawczych, rozmawianie o uczuciach, stawianie jasnych granic i wymagań, wspieranie samodzielności dziecka) 

3.2 GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE

a) Przedmiot zamówienia będzie realizowany dla 20 osób- 2 grupy po 10 osób, w wymiarze 30 godzin dla każdej grupy (łącznie 60 godzin zajęć), w systemie 6 spotkań po 5 godzin dla każdej grupy, w godzinach od 9.00 -13.30 (wliczając w to 3 przerwy pięciominutowe oraz jedną przerwę 30-minutową)
b) Termin wykonania usługi: czerwiec – lipiec 2012 r.
c) Tematyka zajęć: mechanizmy skutecznej rozmowy z pracodawcą, metody skutecznego poruszania się po rynku pracy- dokumenty aplikacyjne, informacje o zawodach, określenie własnego potencjału, rozpoznanie trudności w poruszaniu się po rynku pracy, cechy przedsiębiorczego pracownika, negocjowanie warunków pracy i płacy.

3.3.INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

a) przedmiot zamówienia będzie realizowany dla 20 osób w wymiarze 2 godzin dla każdej osoby (jedno spotkanie dwugodzinne) – łącznie 40 godzin indywidualnego doradztwa
b) termin wykonania usługi – lipiec 2012
c) tematyka zajęć- wybór kierunku zawodu, omówienie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tego zawodu, określenie umiejętności, cech osobowości wymaganych na wybranym stanowisku pracy, możliwość kształcenie, przekwalifikowania zawodowego, sporządzenie IPD
 

4.POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Godzina zajęć to 45 minut.

Miejsce przeprowadzenia zajęć: miasto Mielec

W podanej ofercie należy uwzględnić:

 • Koszt trenerów w tym: doradcy zawodowego prowadzącego Indywidualne Doradztwo Zawodowe oraz grupowe doradztwo zawodowe (legitymującego się minimum trzyletnim doświadczeniem w pracy z osobami bezrobotnymi oraz posiadającego dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego oraz wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia) oraz  psychologa lub pedagoga prowadzącego trening kompetencji i umiejętności społecznych (legitymującego się tytułem magistra w zakresie psychologii lub pedagogiki, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami wykluczonymi społecznie)

 • Koszt materiałów szkoleniowych dla uczestników zajęć oraz 1 egzemplarza materiałów szkoleniowych dołączonych do dokumentacji przedłożonej po przeprowadzeniu zajęć

 • Koszt ubezpieczenia NNW uczestników zajęć

 • Koszt poczęstunku dla osób wskazanych w punkcie 3.1 i 3.2 w postaci ciepłego posiłku jednodaniowego w formie drugiego dania (menu przedstawione przed rozpoczęciem zajęć do akceptacji koordynatora merytorycznego), a także zapewnienie przerw kawowych dla uczestników tych zajęć obejmujących: kawę, herbatę- nie mniej niż 250 ml na osobę, śmietankę do kawy w płynie, pakowaną pojedynczo, cukier, ciastka dla każdej osoby – nie mniej niż 15 dkg oraz owoc (banan, pomarańcza, jabłko) dla każdego uczestnika; zapewnienie nie mniej 250 ml soku owocowego pakowanego pojedynczo dla każdego uczestnika zajęć, oraz nie mniej niż 250 ml wody mineralnej dla każdego uczestnika zajęć, zapewnienie szklanych filiżanek, szklanek , talerzyków oraz sztućców, a także serwetek w każdym dniu zajęć

 • wydanie certyfikatów potwierdzających ukończenie danego typu wsparcia

 • prowadzenie dokumentacji: listy obecności, dzienniki zajęć trenerów, ankiety wstępne
  i ewaluacyjne, opracowanie raportu ewaluacyjnego i przekazanie tych dokumentów do Zamawiającego  po przeprowadzeniu zajęć

 • rejestrację zajęć na stronie www.inwestycjawkadry.pl

 • wynajem sali

 • Wykonawca jest zobowiązany do pełnej obsługi zajęć, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i kontroli jakości prowadzonych zajęć.

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA:

1) Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie: rachunku wystawionego przez Wykonawcę, po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania zleconej pracy, będącej przedmiotem niniejszej umowy. Podstawą wystawienia rachunku przez Wykonawcę jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonanych prac objętych miesięcznym okresem rozliczeniowym.

2) Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę zostanie uregulowane po otrzymaniu rachunku od Zleceniobiorcy i zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę w terminie nie później niż do 31 października br

3) Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca do:
a) wystawienia rachunku za zrealizowaną usługę w danym miesiącu,
b) dostarczenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu wymaganej dokumentacji projektowej, potwierdzającej zrealizowanie usługi m.in.: listy obecności, dzienniki zajęć

6. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym posiadając wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia (dla doradcy zawodowego)

2)  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i wykażą że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przeprowadzili co najmniej 5 szkoleń, usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
b) dysponują osobami które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Osoby zaangażowane w realizację zamówienia muszą:
- posiadać wykształcenie wyższe – dla trenera prowadzącego trening kompetencji i umiejętności społecznych tytuł magistra pedagogiki lub psychologii, a dla doradcy zawodowego – dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego
- posiadać doświadczenie zawodowe o którym mowa w pkt 4

3) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 8 niniejszego "Zapytania ofertowego". Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Oferty nie spełniające w/w kryteriów zostaną odrzucone.

8. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest

złożyć wraz z odpowiednio wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym stanowiącym

Załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego":

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia Załącznik nr 2 do "Zapytania ofertowego" oraz nie podleganiu wykluczeniu w postępowaniu o udzieleniu zamówienia – wzór oświadczenia Załącznik nr 3 do "Zapytania ofertowego".

2) Następujące oświadczenia i dokumenty:

2.1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 7 ppkt. 1:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych a także wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia, a stosunku do osób fizycznych oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielanie zamówienia, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe, przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

2.2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 7 ppkt. 2a:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (np. pozytywne referencje od Zamawiających). Wymagane jest przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń o tematyce i zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia. Wykaz usług wykonanych należy przedstawić na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do "Zapytania ofertowego".

2.3) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 7 ppkt. 2b:
Wykaz osób - potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie Wykaz osób należy przedstawić na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do "Zapytania ofertowego" wraz z kserokopią dyplomów lub innych dokumentów, poświadczających posiadanie przez osoby prowadzące szkolenie wykształcenia wyższego.

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1) Termin składania ofert: do dnia 01.06.2012 r., do godz. 15.30,

2) Miejsce składania ofert:

Formularz ofertowy wraz wymaganymi oświadczeniami i dokumentami można złoży osobiście w siedzibie Zamawiającego, lub przesłać za pomocą poczty na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec,

3) Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu 

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5) Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z "Zapytaniem ofertowym" zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6) otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego

7) oferty niekompletne zostaną odrzucone

10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1) Oceny ofert dokona Komisja.

2) Komisja w pierwszej kolejności oceni czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, nie podlegają

wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty nie podlegają odrzuceniu.

3) Jedynym kryterium wyboru jest cena.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego". Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści "Zapytania ofertowego".

Zamawiający wymaga wykorzystania formularzy stanowiących załączniki do "Zapytania ofertowego". Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w "Zapytaniu ofertowym" zostaną odrzucone.

2) Wykonawca może złożyć ofertę na realizację kilku części zamówienia.

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4) Dokumenty wymagane przez Zamawiającego mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie składanych dokumentów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, poprzedzonym dopiskiem „za zgodność z oryginałem". Kserokopia dokumentu wielostronicowego winna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób j.w. na każdej zapisanej stronie.

5) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę.

6) Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie oferty

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1) W druku „FORMULARZ OFERTOWY" – załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego" należy podać cenę brutto, tzn. wynagrodzenie brutto.

2) Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie elementy wynagrodzenia Wykonawcy oraz wszelkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym składki finansowane przez pracodawcę (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy).

3) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

4) Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

13. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

1) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć.

2) Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć w szczególności:
a) terminów realizacji form wsparcia,
b) uczestników form wsparcia,
c) zmiany których nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

3) Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1) O wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia faksem lub drogą elektroniczną.

2) Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu i na stronie internetowej – strona: http://www.gops.ug.mielec.pl/ 

3) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

15. INNE INFORMACJE:

1) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

2) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na okres stanowiący przedmiot zamówienia oraz nie wyrażenia zgody przez "IP" (Instytucję Pośredniczącą). 

16. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Koordynator projektu: Mirosław Jaworski, Tel. 17 717 52 50


Zapytania ofertowego w pliku PDF <<zapytanieofertowe.pdf>>

Załączniki w pliku DOC do "Zapytania ofertowego":

Załącznik nr 1 – wzór "Formularza ofertowego",

Załącznik nr 2 - wzór "Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu"

Załącznik nr 3 – wzór "Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia"

Załącznik nr 4 – wzór "Wykazu usług wykonanych".

Załącznik nr 5 – wzór "Wykazu osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia"


"Zapytanie ofertowe" zostanie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.05.2012 r.
"Zapytanie ofertowe" zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
w dniu 23.05.2012 r.


Informacja 
o wyborze wykonawcy na usługi i treningu kompetencji i umiejętności społecznych, grupowego doradztwa zawodowego oraz indywidualnego doradztwa zawodowego 
w związku z realizacją projektu 

"Czas na aktywność w Gminie Mielec

w pliku PDF 
<<oglosz_01_2012.PDF>>

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO