Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Program ze środków budżetu państwa
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 17-11-2022 | 11:41
data ostatniej modyfikacji: 28-03-2024 | 21:07


Pracownik socjalny
wymiar etatu: pełen etat
rodzaj umowy: umowa o pracę
miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.). Powołując się na w/w przepis na stanowisko pracownika socjalnego może ubiegać się osoba spełniająca co najmniej jeden z podanych poniżej warunków:
  - posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  - ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
  - do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  a) pedagogika,
  b) pedagogika specjalna,
  c) politologia,
  d) polityka społeczna,
  e) psychologia,
  f) socjologia,
  g) nauki o rodzinie.
  - ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

  Szczegółowy opis specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego dla osób które ukończyły studia wyższe na jednym z kierunków określonych w art. 116 ust. 1 pkt. 3 określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 27, poz. 158).
 4. Bardzo dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej.
 5. Niekaralność za przestępstwo umyślne oraz przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w zawodzie pracownik socjalny,
 2. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, instrukcji kancelaryjnej,
 3. Znajomość obsługi programu komputerowego: POMOST,
 4. Umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,
 5. Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 6. Zdolności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne,
 7. Odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań,
 8. Nieposzlakowana opinia.
 9. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność; wielozadaniowość; odporność na sytuacje stresowe;
 10. Umiejętność obsługi programów MS Office oraz urządzeń biurowych m.in. drukarki, ksero, faksu itp.

Podstawowy zakres obowiązków:

Do zadań Pracownika Socjalnego należeć będzie w szczególności:

 1. praca socjalna,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową służących poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 10. kierowanie się zasadami etyki zawodowej oraz zasadą dobra osób i rodzin, poszanowaniem ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
 11. przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę zgłaszających się po pomoc,
 12. udzielanie osobom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
 13. zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
 14. podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie,
 15. kompletowanie i prowadzenie dokumentacji osób korzystających z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 16. zawieranie kontraktów socjalnych, opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym,
 17. przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjnych w przedmiocie stanu rozpoznania potrzeb społecznych na terenie działania Ośrodka,
 18. realizacja programów rządowych z zakresu pomocy społecznej,
 19. współpraca przy analizie i ocenie potrzeb społecznych w celu sporządzania bilansów potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 20. współpraca z Kierownikiem w celu prawidłowej realizacji budżetu w zakresie świadczeń pomocy społecznej poprzez dokonywanie analiz realizacji planu,
 21. przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań w zakresie pomocy społecznej,
 22. prowadzenie komputerowej bazy danych klientów pomocy społecznej w Ośrodku i jej przetwarzanie dla potrzeb realizacji świadczeń,
 23. przyjmowanie wniosków i przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów aktualizacyjnych, przetwarzanie ich w komputerowych programach obowiązujących w Ośrodku,
 24. przygotowywanie wzorów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej i innych ustaw obowiązujących w Ośrodku, jak również o umieszczenie podopiecznych w lokalnych placówkach opiekuńczych,
 25. organizowanie pogrzebów zmarłym z terenu Gminy Mielec, którzy tego wymagają,
 26. prowadzenie dokumentacji spraw związanych z realizacją ubezpieczeń społecznych klientów Ośrodka,
 27. sporządzanie list wypłat i niezbędnych dokumentów do ich realizacji przez dział księgowości,
 28. prowadzenie rejestru wydanych decyzji świadczeń z pomocy społecznej,
 29. przygotowywanie zaświadczeń klientów pomocy społecznej z zakresu pomocy społecznej,
 30. rozliczanie miesięczne obiadów, dzieci zakwalifikowanych do korzystania ze stołówek szkolnych,
 31. przestrzeganie terminowości realizacji świadczeń,
 32. współpraca z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, poradnią zdrowia psychicznego, poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 33. współpraca z asystentem rodziny,
 34. zapewnienie specjalistycznej pomocy psychologicznej i prawnej w indywidualnych przypadkach,
 35. współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Mielec, podejmowanie działań w ramach procedury Niebieskiej Karty oraz udział w Grupach Roboczych tego Zespołu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 4. kserokopie świadectw pracy, w tym udokumentowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 6. oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. kwestionariusz osobowy,
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne - oferty należy składać w terminie:
  od 17 listopada 2022 r. do 02 grudnia 2022 r. do godz. 14.00 na adres :
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko Pracownik socjalny”.
  Decyduje data wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych przez mnie dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych” i podpisane.
 3. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.
 4. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, tel. 17 7175250, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.00.

Informacje dodatkowe:

 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.
 2. Zakwalifikowani Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Nadesłane oferty pracy nie będą zwracane i ulegną zniszczeniu po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 4. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony, po wygaśnięciu stosunku pracy

Pliki do pobrania w formacie PDF:
 1. Ogłoszenie
 2. Kwestionariusz Kandydat
Pliki do pobrania w formacie DOC:
 1. Ogłoszenie
 2. Oświadczenie
 3. Klauzula informacyjna

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO